Doradztwo podatkowe

W ramach Kancelarii świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz stałej obsługi podatkowej.

 

Bieżące doradztwo podatkowe polega na udzielaniu porad podatkowych, sporządzaniu opinii podatkowych oraz pomocy w sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych.

 

Opinie podatkowe

 

Opinie prawno-podatkowe stanowią bardzo ważny element czynności doradztwa podatkowego. Można je uznać za formę porady, ale stanowią coś więcej niż poradę. Ze względu na swój charakter zawierają one bowiem kompleksowe ujęcie danego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań podatkowych, dalszego postępowania oraz skutków finansowych dla klienta.

 

Opinie są czasami również przygotowywane w celu przedstawienia ich podmiotom zewnętrznym, takim jak: banki, urzędy, kontrahenci klientów, itp.

 

Porady podatkowe

 

Pomoc w tym przedmiocie świadczymy mając na względzie przede wszystkim wygodę naszych klientów. Dlatego też porady i wyjaśnienia można otrzymać:

  • bezpośrednio w kancelarii
  • w trakcie spotkania u klienta
  • pocztą elektroniczną
  • faxem
  • pocztą tradycyjną
  • telefonicznie

Obsługa postępowań podatkowych

 

Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań podatkowych na każdym ich etapie - od wszczęcia aż do zakończenia. Pełnomocnik (doradca podatkowy, adwokat) reprezentuje Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Pomoc świadczymy w postępowaniu przed organami podatkowymi (urzędy skarbowe i celne, izby skarbowe i celne) organami kontroli skarbowej (urzędami kontroli skarbowej) i innymi organami.

 

Reprezentujemy również Klienta podczas wszelkiego rodzaju kontroli, zapewniając kompleksową pomoc w trakcie kontroli, na każdym jej etapie.

 

Świadczymy również pomoc w uzyskiwaniu interpretacji podatkowych – od sporządzenia wniosku, poprzez jego złożenie i reprezentację w tym zakresie aż po reprezentację przed sądami administracyjnymi.

 

Obsługa przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi

 

Przedmiotem naszych usług jest sporządzanie skarg na decyzje organów podatkowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) oraz udział pełnomocnika przed sądem na podstawie pełnomocnictwa.

 

Reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

Sporządzamy również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentujemy Klientów przed NSA.

 

Audyt podatkowy

 

Audyt podatkowy oznacza kontrolę ksiąg i rozliczeń klienta pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi. Audyt kończy się wydaniem opinii zawierającej stwierdzone uchybienia oraz wskazującej na środki służące rozwiązaniu ujawnionych nieprawidłowości.

 

Można powiedzieć, że audyt podatkowy stanowi swego rodzaju kontrolę zainicjowaną przez samego podatnika, chcącego uzyskać informację na temat poprawności podejmowanych przez niego działań pod kątem rozliczeń podatkowych. Podczas audytu zwracamy uwagę na te same zagadnienia, które mogą być przedmiotem zainteresować organów kontroli.