Marcin Pacyna

właściciel Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym.

Doradca podatkowy od 2006 r., adwokat od 2013 r.

Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Do chwili obecnej na łamach min. „Gazety Prawnej", „Gazety Podatkowej", „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych", „Poradnika VAT" czy też „Przeglądu Podatku dochodowego" opublikował kilkaset artykułów, głównie z zakresu prawa podatkowego.

Wykładowca z zakresu prawa podatkowego. Do chwili obecnej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń.

W latach 2004-2012 prowadził zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Obecnie w trakcie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytaczane przez organy podatkowe.”

Autor książek o tematyce prawno-podatkowej, w tym m.in. komentarza „Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Komentarz" oraz pozycji z zakresu “Zamknięcie roku – CIT, PIT, VAT" (w latach 2006-2008), wydanych nakładem PAR S.A. Współautorem „Vademecum doradcy podatkowego", także wydanego nakładem PAR S.A.

Specjalizacja
– podatek VAT – regulacje polskie i unijne
– podatki dochodowe (PIT i CIT)
– postępowania i kontrole podatkowe
– procedura sądowa (sądy administracyjne)
– sprawy karne skarbowe
– spółki prawa handlowego
– podatki w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. centralizacja, prewspółczynnik)
– nieujawnione źródła przychodów

Współpraca z ekspertami oraz obsługi
Współpracujemy z biegłymi rewidentami, radcami prawnymi, ekonomistami i księgowymi.

Ubezpieczenie i tajemnica zawodowa
Przy świadczeniu usług prawnych Kancelaria jest ubezpieczona na kwotę 300.000 EUR, a przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego na kwotę 1 mln zł.
Adwokat i doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek zachowania tej tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

Skargi do sądów

Reprezentujemy Klientów w sporach podatkowych przed sądami administracyjnymi (tj. wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Usługi wykonujemy w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń (pełna reprezentacja od początku sprawy sądowej aż do prawomocnego wyroku).

Rozprawa przed sądami administracyjnymi zwykle ogranicza się do jednego posiedzenia, na którym zapada wyrok. Kancelaria może reprezentować Klienta osobiście na tej rozprawie.

Przykładowe czynności wykonywane przez Kancelarię: skargi na decyzje i postanowienia, skargi kasacyjne na wyroki i postanowienia, zażalenia, skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania i inne akty, udział w rozprawie, itp.

Kontrole podatkowe

Reprezentujemy Klientów w trakcie wszelkich procedur kontrolnych (podatkowych), takich jak na przykład: czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, kontrole celno-skarbowe, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

Występujemy przed wszystkimi organami podatkowymi, takimi jak naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, dyrektorzy izb administracji skarbowej, samorządowe organy podatkowe (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, samorządowe kolegia odwoławcze).

Pomoc Kancelarii jest kompleksowa, na każdym etapie postępowania i realizowana w każdej formie, uzgodnionej z Klientem.

Przykładowe czynności kancelarii: zastrzeżenia do protokół kontroli, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, osobisty udział w przesłuchaniach świadków, oględzinach, itp.

Spółki

W Kancelarii pomagamy przy tworzeniu spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Doradzamy i przeprowadzamy również restrukturyzację spółek, ich łączenie, podział i przekształcanie.

Czynności Kancelarii są wykonywane w pełnym zakresie prawa spółek, a ponadto zawsze uwzględniają aspekty podatkowe, majątkowe i rodzinne wspólników.

Przykładowe czynności wykonywane przez Kancelarię: tworzenie umów, rejestracja spółek, reprezentacja Klienta, stworzenie koncepcji ochrony majątku wspólników i członków zarządu, itp.

Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego.  Pomagamy również uzyskać  indywidualną interpretację podatkową – od sporządzenia wniosku, poprzez jego złożenie i reprezentację w tym zakresie aż po reprezentację przed sądami administracyjnymi.

Przygotowujemy opinie podatkowe, zawierające kompleksowe ujęcie danego zagadnienia pod kątem rozwiązań i podatkowych, dalszego postępowania oraz skutków finansowych dla Klienta. Udzielamy porad podatkowych w dowolnej formie: np. bezpośrednio w kancelarii, u Klienta, pocztą elektroniczną (mail), faxem, pocztą tradycyjną, telefonicznie, itp.

Przeprowadzamy audyty podatkowe (kontrolę ksiąg i rozliczeń klienta pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi), zakończone wydaniem opinii zawierającej stwierdzone uchybienia oraz wskazującej na środki służące rozwiązaniu ujawnionych nieprawidłowości. Podczas audytu zwracamy uwagę na te same zagadnienia, które mogą być przedmiotem zainteresować organów kontroli.

Przykładowe czynności kancelarii: opinie podatkowe, porady podatkowe, audyty podatkowe, występowanie o wydanie interpretacji podatkowych, itp.

Sprawy karne

Świadczymy pomoc w sprawach karnych skarbowych, związanych z przestępstwami i wykroczeniami karnymi skarbowymi.

Zapewniamy pomoc od stadium postępowania przygotowawczego aż do zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem sądu, a w razie potrzeby również świadczymy pomoc na etapie wykonywania orzeczeń sądowych.

Przykładowe czynności Kancelarii: reprezentacja przed urzędem i sądem karnym, sporządzanie apelacji, zażalenia na czynności, osobisty udział podczas przesłuchań.

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Dojazd z adresu:

Kancelaria Prawno-Podatkowa Adwokat Doradca Podatkowy Marcin Pacyna

W razie niemożności dodzwonienia się na telefon stacjonarny lub komórkowy, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak będzie to możliwe.

  • ul. Świdnicka 18/20 (budynek „Solpol 2", V piętro) 50-068 Wrocław
  • tel: (071) 733 69 97,
    kom: 606 782 096,
    fax: (071) 733 63 17
  • doradca@kancelaria-pacyna.pl