Marcin Pacyna

Owner, graduate of the Faculty of Law, Administration and Economy at the Wrocław University. He gained his experience in one of the best Law Firms in Wrocław, where, between 2002 and 2003, he dealt with commercial law, including company law, civil law and tax law.

Tax advisor since 2006, attorney-at-law since 2013.
Author of many articles on legal matters, he has published several hundred papers in i.a: „Gazeta Prawna" [Legal Gazette], „Gazeta Podatkowa" [Tax Gazette] „Biuletyn dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" [Boulletin for Economic and Financial Services], „Poradnik VAT" [VAT Guide] or „Przegląd Podatku dochodowego" [Income Tax Overview], mainly in the area of tax law.

Lecturer of tax law, he has conducted more than a thousand trainings.
Within the years 2004-2012, he lectured at the Post-graduate Tax Studies at the Faculty of Law and Administration of the Opole University.

Currently, in the process of defending his doctoral dissertation titled “Action brought by the tax authorities to determine the existence or non-existence of a legal relationship or a right."

Author of books on tax law, i.a: “Tax depreciation of fixed, intangible and legalassets – A commentary", and items such as: “Year end – CIT, PIT, VAT" (during the years 2006 – 2008), published by PAR S.A. and is a co-author of “Tax advisor’s Vade Mecum", published by the same publishers.

Specialising in
– VAT – Polish and European regulations
– income taxes (PIT and CIT)
– tax proceedings and tax controls
– court procedure (administrative courts)
– fiscal penal matters
– commercial law companies and partnerships
– taxes in local self-government units (e.g. centralisation, pre-indicator)
– undisclosed sources of income

Cooperating with experts and service
We cooperate with statutory auditors, legal counsellors, economists and accountants.

Insurance and professional secrecy
PWile rendering legal services, our Firm is insured for an amount of 300.000 EUR and while rendering tax consultancy services, for an amount of 1 mln PLN.
Attorney-at-law and legal advisor, while performing his professional activities, is obliged to preserve professional secrecy. The obligation to preserve professional secrecy is not limited in time.

LITIGATION

We represent the Clients in tax disputes before administrative courts (i.e. regional administrative courts and Supreme Administrative Court).

We provide a thorough service, without any limitations (full representation, from the opening of the court case to final judgment).

The hearing before administrative courts is usually limited to one session at which the verdict is passed. Our Law Firm may personally represent the Client at that hearing.

Some of the activities performed by our Law Firm: appeals against decisions and rulings, cassations against judgments and rulings, complaints, complaints against inactivity or delayed proceedings and other acts, participation in the hearing, etc.

TAX CONTROLS

We represent the Clients during all controls (tax controls), such as for example: verification, tax controls, tax proceedings, customs controls, security and law enforcement proceedings.

We act before all tax authorities, such as heads of tax offices, heads of customs offices, directors of tax chambers, local government tax authorities (heads of communes, mayors, presidents of cities, local government boards of appeal).

We provide thorough aid at every stage of the proceedings which is realised in any form agreed with the Client.

Some of the activities performed by our Law Firm: objections to post-control protocols, appeals against decisions, appeals against rulings, personal presence during the hearing of witnesses, forensiic studies, etc.

COMPANIES

In our Law Firm, we help to form general, professional, limited partnerships and limited liability companies.

We advise and handle company restructuring, mergers, spin-offs and transformations.

Our activities cover the etire scope of company law and take into account taxation, fiscal and family-related aspects for the shareholders.

Some of the activities performed by our Law Firm: drafting contracts, registering companies, representing Clients, creating the concept of how to protect assets of shareholders and members of the management board etc.

TAX CONSULTANCY

Our Law Firm provides thorough tax consultancy services. We help in getting a specific tax interpretation – from making an application, through filing the application and representing the client in that matter ending with representing the client before administrative courts.

We prepare tax opinions, containing thorough analysis of a given issue as to certain tax solutions, further steps to be taken and financial implications for the Client. We provide tax advice in any form: directly in our office, in Client’s premises, by e-mail, by fax, by traditional post, by phone, etc.

We carry out tax audits (control of the books and client’s settlements as to their compliance with tax law), ending with an opinion containing a list of detected failures and indicating measures for solving the detected inconsistencies. During every audit, we pay attention to the same issues that may be of interest to the controlling authorities.

Some of the services we provide: tax opinions, tax consultancy, tax audits, applying for tax interpretations, etc.

CRIMINAL CASES

We provide aid in penal fiscal cases, related to criminal fiscal offences.

We provide aid from preparatory proceedings to closing the proceedings with a final court judgment, and if needed we render our services during the execution of judicial decisions.

Some of the services we provide: representation before criminal authorities and courts, drafting appeals, complaints, participation in hearings.

WRITE TO US

Contact

Kancelaria Prawno-Podatkowa Adwokat Doradca Podatkowy Marcin Pacyna

If you can not reach a landline or mobile phone, please use the contact form. We will contact you as soon as possible.

 • ul. Świdnicka 18/20 (budynek „Solpol 2", V piętro) 50-068 Wrocław
 • phone: (071) 733 69 97,
  mob: 606 782 096,
  fax: (071) 733 63 17
 • doradca@kancelaria-pacyna.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(strona w przygotowaniu, wszelkie informacje są dostępne pod numerem Kancelarii)

Doradca podatkowy – kontrola, optymalizacja podatkowa

Marcin Pacyna

ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym – w tym także prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz podatkowym.

Jest autorem wielu artykułów o tematyce prawnej. Do chwili obecnej, na łamach m.in. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy „Przeglądu Podatku dochodowego”, opublikował kilkaset artykułów – głównie z zakresu prawa podatkowego. W latach 2004-2012 prowadził zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Marcin Pacyna publikuje również książki o tematyce prawno-podatkowej. Jest autorem komentarza „Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Komentarz” oraz pozycji z zakresu „Zamknięcie roku – CIT, PIT, VAT” (w latach 2006-2008), wydanych nakładem PAR S.A. Od 2009 r. publikacja „Zamknięcie roku” ukazuje się w formie e-booka. Marcin Pacyna jest również współautorem „Vademecum doradcy podatkowego”, również wydanego nakładem PAR S.A.

Marcin Pacyna wpis na listę jako doradca podatkowy uzyskał w lipcu 2006 roku, zaś wpis na listę adwokatów – w listopadzie 2013 r.

Kancelaria podatkowa obsługuje przedsiębiorstwa polskie, a także zagraniczne. Prowadzimy obsługę w języku polskim oraz angielskim. Współpracujemy również z wybitnymi biegłymi rewidentami ze Śląska, a także z najlepszymi adwokatami i radcami prawnymi z Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. W razie potrzeby kancelaria zapewnia również pomoc podatkową certyfikowanym księgowym mającym doświadczenie w księgowaniu dużych podmiotów. Świadczymy także porady podatkowe na terenie Wrocławia, jednak do skorzystania z naszych usług zachęcamy także osoby z okolic i całego województwa.

W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z siedemnastoma innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego angażującej w 100% polski kapitał, która obsługuje postępowania podatkowe większych przedsiębiorstw, a także świadczy profesjonalne doradztwo podatkowe. Kancelaria doradztwa podatkowego we Wrocławiu jest otwarta na nowych Klientów i chętnie służy pomocą w zakresie prawa związanego ze zobowiązaniami finansowymi.

Specjalizacja
– podatek VAT – regulacje polskie i unijne,
– podatki dochodowe (PIT i CIT),
– postępowania i kontrole podatkowe,
– procedura sądowa (sądy administracyjne),
– sprawy karne skarbowe,
– spółki prawa handlowego,
– podatki w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. centralizacja, prewspółczynnik),
– nieujawnione źródła przychodów.

Współpraca z ekspertami:
– z biegłymi rewidentami, radcami prawnymi, ekonomistami oraz księgowymi.

Ubezpieczenie i tajemnica zawodowa:

– przy świadczeniu usług prawnych kancelaria jest ubezpieczona na kwotę 300 000 EUR,
– przy świadczeniu pomocy doradztwa podatkowego kancelaria jest ubezpieczona na kwotę 1 mln zł,
– adwokat oraz doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek zachowania tej tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

Skargi do sądów

Jako specjaliści w swojej dziedzinie doskonale wiemy, na czym polega skarga do NSA oraz jak przebiega cały proces. Z tego też względu reprezentujemy Klientów w sporach podatkowych przed sądami administracyjnymi (tj. wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Usługi wykonujemy w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń (pełna reprezentacja od początku sprawy sądowej aż do prawomocnego wyroku). Skarga do sądu nie jest czasochłonnym procesem, a z naszą pomocą finalny efekt z pewnością będzie zadowalający. Rozprawa przed sądami administracyjnymi zwykle ogranicza się do jednego posiedzenia, na którym zapada już wyrok. Kancelaria może reprezentować Klienta osobiście na tej rozprawie.

Przykładowe czynności wykonywane przez kancelarię: skargi na decyzje oraz postanowienia, skargi kasacyjne na wyroki i postanowienia, zażalenia, skargi na bezczynność, a także przewlekłość postępowania i inne akty, udział w rozprawie, itp.

Kontrole podatkowe

Reprezentujemy Klientów w trakcie wszelkich procedur kontrolnych (podatkowych), do których należą np. czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, kontrole celno-skarbowe, a także postępowania zabezpieczające i egzekucyjne. Występujemy przed wszystkimi organami podatkowymi, takimi jak: naczelnicy urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, dyrektorzy izb administracji skarbowej oraz samorządowe organy podatkowe (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także samorządowe kolegia odwoławcze). Pomoc kancelarii jest kompleksowa na każdym etapie postępowania oraz realizowana w uzgodnionej z Klientem formie.

Przykładowe usługi podatkowe kancelarii to: zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, osobisty udział w przesłuchaniach świadków bądź oględzinach, itp.

Spółki

W kancelarii pomagamy przy tworzeniu spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz tych z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzamy, a także przeprowadzamy restrukturyzację spółek, ich łączenie, podział i przekształcanie. Czynności kancelarii są wykonywane w pełnym zakresie prawa spółek, a ponadto zawsze uwzględniają aspekty podatkowe, majątkowe oraz rodzinne wspólników.

Przykładowe czynności wykonywane przez kancelarię to: tworzenie umów, rejestracja spółek, reprezentacja Klienta, stworzenie koncepcji ochrony majątku wspólników i członków zarządu, itp.

Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. Pomagamy również uzyskać indywidualną interpretację podatkową – począwszy od sporządzenia wniosku, poprzez jego złożenie, aż po reprezentację przed sądami administracyjnymi. Przygotowujemy opinie podatkowe zawierające kompleksowe ujęcie danego zagadnienia pod kątem rozwiązań podatkowych, dalszego postępowania oraz skutków finansowych dla Klienta. Udzielamy porad podatkowych w dowolnej formie np. bezpośrednio w kancelarii, u Klienta, pocztą elektroniczną (mailem), faxem, pocztą tradycyjną, telefonicznie itp. Przeprowadzamy audyty podatkowe (kontrolę ksiąg i rozliczeń Klienta pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi), zakończone wydaniem opinii zawierającej stwierdzone uchybienia, a także wskazującej na środki służące rozwiązaniu ujawnionych nieprawidłowości. Podczas audytu zwracamy uwagę na te same zagadnienia, które mogą być przedmiotem zainteresowań organów kontroli. Szczególnie istotne jest dla nas to, aby audyt podatkowy był przeprowadzony rzetelnie i z uwzględnieniem każdego szczegółu dotyczącego weryfikacji zgodności rozliczeń. Zachęcamy wszystkich Klientów z Wrocławia i nie tylko do naszego biura doradztwa podatkowego w celu przeprowadzenia audytu oraz skorzystania z pomocy przy postępowaniach związanych z należnościami.

Przykładowe czynności kancelarii to: opinie podatkowe, odwołanie podatkowe, porady podatkowe, audyty podatkowe oraz występowanie o wydanie interpretacji podatkowych, itp.

Sprawy karne

Świadczymy pomoc w sprawach karnych skarbowych związanych z przestępstwami oraz wykroczeniami. Zapewniamy wsparcie, rozpoczynając od stadium postępowania przygotowawczego, aż do zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem sądu – w razie potrzeby świadczymy również pomoc na etapie wykonywania orzeczeń sądowych.

Przykładowe czynności kancelarii to: reprezentacja przed urzędem i sądem karnym, sporządzanie apelacji, zażalenia na czynności oraz osobisty udział podczas przesłuchań.

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Kancelaria Prawno-Podatkowa Adwokat Doradca Podatkowy Marcin Pacyna

W razie niemożności dodzwonienia się na telefon stacjonarny lub komórkowy, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak będzie to możliwe.

 • ul. Świdnicka 18/20 (budynek „Solpol 2″, V piętro) 50-068 Wrocław
 • tel: (071) 733 69 97,
  kom: 606 782 096,
  fax: (071) 733 63 17
 • doradca@kancelaria-pacyna.pl